Rregullore

Rregullore nr. 137, datë 21.12.2015 "Mbi procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm/shtesë për miratimin e emërimit dhe riemërimit të anëtarit të këshillit të administrimit/mbikëqyrës, administratorit/anëtarit të bordit të drejtorëve të shoqërisë së sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 137
  Datë: 21/12/2015
 • Hyn në fuqi : 21/12/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore përcakton procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm për miratimin nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (që këtu e në vijim do të quhet shkurt Autoriteti) të emërimit dhe riemërimit të anëtarit të këshillit të administrimit/mbikëqyrës dhe administratorit/anëtarit të bordit të drejtorëve të shoqërisë së sigurimit.

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 39, datë 31.03.2016)

   Materiali i plotë