Media: Njoftime

Mbi publikimin e rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2010”

7 Qershor 2011

Pas raportimit në datë 11.03.2011 pranë Komisionit të Ekonomisë në Kuvendin e Shqipërisë, të Kryetares së AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, “Mbi veprimtarinë e institucionit gjatë vitit 2010”, Kuvendi i Shqipërisë ka dërguar përmes shkresës zyrtare nr. 156/2, datë 06.06.2011, rezolutën “Për [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF nr. 42

31 Maj 2011

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 42, të muajit prill, në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 42 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillohet ceremonia e dhënies së diplomave aktuarëve profesionistë

26 Maj 2011

Në datën 25 maj 2011, në ambientet e hotel “Rogner Europapark”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me FSVC dhe USAID, zhvilluan ceremoninë e dhënies së diplomave katërmbëdhjetë aktuarëve profesionistë. Në fjalën e saj, Zj. Elisabeta Gjoni, Kryetare e AMF-së, vlerësoi rëndësinë [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Maj 2011

Në mbledhjen e datës 26 maj 2011, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi ndër të tjera: 1. rregulloren “Për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit për sipërmarrjen e     investimeve kolektive me ofertë publike të krijuar [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - prill 2011

25 Maj 2011

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar-prill 2011, arritën rreth 2,939 milionë lekë, ose 8.22% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar-prill 2011 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 408,433 duke dyfishuar numrin e kontratave krahasuar [...]

Përfundon me sukses programi i trajnimit për mbikëqyrjen me bazë risku në bashkëpunim me FSVC

10 Maj 2011

(Material i përpunuar, nxjerrë nga faqja zyrtare e Korpusit Vullnetar të Shërbimeve Financiare (FSVC) maj 2011) Gjatë vitit 2010, Korpusi Vullnetar i Shërbimeve Financiare (FSVC), zhvilloi me përfaqësuesit e sektorit të sigurimeve dhe të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), trajnimin për parimet themelore të mbikëqyrjes [...]

Nëntë rregullatorë të letrave me vlerë i bashkohen MMoU-së të IOSCO-s

3 Maj 2011

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO) prill 2011) Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO) ka njoftuar, se nëntë rregullatorë të tjerë te letrave me vlerë, janë ftuar për t'u bërë nënshkruese me të [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën Janar - Mars 2011

2 Maj 2011

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar - mars 2011 u dominua në masën 93.73% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 6.27% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 98.77% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF nr. 41

29 Prill 2011

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 41, të muajit mars, në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 41 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Prill 2011

Në mbledhjen e datës 28 prill 2011, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi ndër të tjera: 1. masën e parapagimit të kontributit  për vitin 2011, për çdo shoqëri sigurimi në bazë vjetore dhe  tre mujore; 2. licencimin e shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” [...]