Media: Njoftime

Hyn në fuqi VKM nr. 5 datë 07.01.2009, "Mbi disa ndryshime në VKM nr. 96, datë 03.08.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"

21 Janar 2009

Me propozimin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Këshilli i Ministrave, në mbledhjen e radhës, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe pikës 2 të nenit 105 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004  “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe të ndërmjetësimit në sigurime [...]

Mbi publikimin e listës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, të licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

15 Janar 2009

Në bazë dhe për zbatim të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004 dhe VKM nr.164, datë 28.01.2008 "Pёr përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime", Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, ka miratuar dhënien e licencës së vlerësuesit të dëmeve [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

7 Janar 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 13

30 Dhjetor 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 13 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 13 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar – Nëntor 2008

24 Dhjetor 2008

Në periudhën Janar - Nëntor 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 631,206 duke shënuar një rritje prej rreth 27.03% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

23 Dhjetor 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]

Risiguruesit globalë qëndrojnë elastikë para krizës financiare – IAIS boton Raportin Global të Tregjeve të Risigurimit 2008

18 Dhjetor 2008

(Njoftim i publikuar nga IAIS)Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS[1]) botoi sot përmbledhjen e pestë vjetore të gjendjes financiare të risiguruesve globalë, "Raporti Global i Tregjeve të Risigurimit 2008". Raporti vlerëson qëndrueshmërinë e tregut të risigurimeve dhe lidhjet e sektorit të risigurimeve [...]

Mbrojtja konsumatore, një nga prioritetet strategjike të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

17 Dhjetor 2008

Avokati i Popullit në bashkëpunim me Zyrën "Për mbrojtjen e konsumatorit" kanë organizuar me datë 16.12.2008, në Pallatin e Kongreseve, aktivitetin kombëtar "Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve".Duke vlerësuar rolin dhe rëndësinë që ka AMF në lidhje me mbrojtjen konsumatore ( të siguruarit, investitorët [...]

American Reserve Life Insurance ofron çmimin më të lartë për privatizimin e "INSIG" - ut

10 Dhjetor 2008

(Njoftim i publikuar nga Ministria e Financave)Sot në Ministrinë e Financave, Komiteti i privatizimit të kompanisë së vetme shtetërore të sigurimeve "INSIG", i autorizuar nga ministri i Financave, përfundoi me sukses procesin e garës për privatizimin e "INSIG" -ut. Procesi filloi janar të vitit 2007 dhe kaloi në disa faza, ku paraqitën [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

9 Dhjetor 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]