Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

6 Prill 2010

Në mbledhjen e datës 5 prill 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1. Miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a; 2. Miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a; [...]

Zhvillohet seminari "Mbi zbatimin e direktivës "Për marrjen në kontroll të shoqërive""

30 Mars 2010

Më datë 29 Mars 2010, Komisioni Evropian në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, brenda kuadrit të instrumentit TAIEX, zhvilloi seminarin “Mbi zbatimin e direktivës “Për marrjen në kontroll të shoqërive”” në ambientet e Hotel [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shkurt 2010

25 Mars 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën Janar - Shkurt 2010 arritën rreth 1,380 milionë lekë, ose 10 % më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës Janar -Shkurt 2010 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 85,611 duke shënuar një ulje prej [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Mars 2010

Në mbledhjen e datës 19 mars 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1. Miratimin e raportit vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; 2. Miratimin e Rregullores “Për mënyrën e llogaritjes së kontributit të shoqërive të sigurimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 28

23 Mars 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 28 të muajit shkurt në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 28 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Instalohet platforma e raportimit elektronik të mbikëqyrjes AMF In-Reg

5 Mars 2010

Pas një pune intensive prej më shumë se një vjeçare, AMF ka instaluar në ambientet e saj platformën  e re të raportimit elektronik të mbikëqyrjes AMF In – Reg.  Instalimi vjen pas përfundimit me sukses të fazës së katërt të një projekti të përbashkët të AMF-së me Bankën [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

4 Mars 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM nr. 164, datë [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

2 Mars 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 "Për [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 27

26 Shkurt 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 27 të muajit janar në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 27 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar 2010

26 Shkurt 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në muajin Janar 2010 arritën rreth 634 milionë lekë, ose 5.33 % më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë muajit Janar 2010 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 41,309 duke shënuar një ulje prej rreth 25.08 %, krahasuar me  muajin [...]