Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Shkurt 2010

Në mbledhjen e datës 25 shkurt 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1. Miratimin e programit të aktivitetit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2010;     2. Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 7, datë 30.08.2007 [...]

Për zhvillimin e testimit për brokera në sigurime

19 Shkurt 2010

Print Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

18 Shkurt 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Janar 2010

Në mbledhjen e datës 28 janar 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1. Rregulloren “Për investimet e Fondeve të Pensionit”; 2. Rregulloren “Për standardet e raportimit dhe mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit”; 3. Refuzimin [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 26

28 Janar 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 26 të muajit dhjetor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 26 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2009

26 Janar 2010

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë vitit 2009 u dominua në masën 89.41% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 10.59% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 97.24% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me vlerë të [...]

Doli një publikim i ri: Buletini Zyrtar, Vëllimi i Parë 2006 - 2008

26 Janar 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë t'ju prezantojë Buletinin Zyrtar, Vëllimi i Parë 2006 - 2008. Buletini Zyrtar i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, është një publikim, i cili realizohet për herë të parë nga institucioni ynë. Në të përfshihen vendimet e miratuara nga [...]

Zhvillimet e tregut të pensioneve vullnetare private për vitin 2009

26 Janar 2010

Tregu i pensioneve vullnetare mbetet ende një treg i vogël, parë ky si nga këndvështrimi i kontributeve dhe nga numri i kontribuesve. Në këtë treg, për vitin 2009, shihet një rritje prej 37.26% e kontributeve dhe një rritje prej afër 14.71% e numrit të kontribuesve, krahasuar me vitin 2008. Zhvillimi më i rëndësishëm [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2009

22 Janar 2010

Viti 2009 rezultoi i suksesshëm për sektorin e sigurimeve në Shqipëri, duke rritur ndjeshëm ritmet e zhvillimit të shoqërive të sigurimit dhe tregut në tërësi. Të ardhurat nga primet e sigurimit arritën rreth 7,878 milionë lekë, ose 11.13% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit [...]

IAIS, miraton përgatitjen e një kuadri të përbashkët për mbikëqyrjen e grupeve të shoqërive të sigurimeve, aktive në nivel ndërkombëtar

20 Janar 2010

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Shoqata Ndërkombëtarëve e Rregullatorëve të Sigurimeve (IAIS), janar 2010) Komiteti Ekzekutiv i IAIS (Shoqatës Ndërkombëtare të Rregullatorëve të Sigurimeve) miratoi këtë javë rekomandimet për strukturën dhe planin e punës lidhur me një kornizë për t’i [...]