Media: Njoftime

Hyn në fuqi Udhëzimi Nr. 24 Datë 15.11.2007 "Mbi trajtimin e dëmeve të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike për përgjegjësine ndaj palëve të treta"

29 Shkurt 2008

Ky udhëzim trajton dëmet pasurore dhe jopasurore të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm, procedurën e trajtimit të kerkesës për dëmshpërblim, vlerësimin e dëmit dhe mënyrat e afatet e likuidimit dhe kontabilizmit të dëmeve.http://www.amf.gov.al/readLaw.asp?id=61

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 3

28 Shkurt 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 3 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 3 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Hyn në fuqi VKM Nr. 79 Datë 28.01.2008 "Për kriteret dhe procedurat e licensimit të ndërmjetësve në sigurime si dhe rregullat për mbikëqyrjen e veprimatrisë së tyre, si dhe rastet e refuzimit të licencës"

27 Shkurt 2008

Plotësimi i boshllëkut ligjor në përcaktimin e kritereve dhe procedurave për licensimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së brokerimit në sigurime ishte synimi kryesor në hartimin dhe miratimin e VKM "Për kriteret dhe procedurat e licencimit të ndërmjetësve në sigurime si dhe rregullat për mbikëqyrjen e veprimtarisë [...]

Seminar Rajonal për Qeverisjen e Kompanive të Sigurimit, 12-13 Mars 2008, Tiranë

26 Shkurt 2008

Seminar Rajonal për Qeverisjen e Kompanive të Sigurimit, 12-13 Mars 2008, TiranëProgrami i Partnerëve për Stabilitet Financiar (PFS) dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) do të organizojnë një Workshop Rajonal mbi Qeverisjen e Kompanive të Sigurimit, të Mërkurën, 12 Mars dhe të Enjten 13 Mars 2008, në Tiranë, Shqipëri.  Sfondi [...]

Zhvillime kryesore në tregun e sigurimeve gjatë muajit Janar 2008

25 Shkurt 2008

Gjatë muajit Janar 2008 tregu i sigurimeve shënoi një rritje në masën 9.89% në krahasim me muajin janar 2007. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 43,201 mijë lekë dhe kapi shifrën 479,800 mijë lekë. Kjo rritje është ndikuar nga rritja e volumit të primeve të shkruara bruto në portofolin MTPL në masën 72.33 %. Nese i referohemi veprimtarive Jete dhe Jo-Jete te ndara rrezulton qe gjate [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 2

14 Shkurt 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 2 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 2 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

1 Vit AMF - Zhvillohet takimi “Zhvillimi dhe sfidat e tregjeve financiare jo – bankare”

13 Dhjetor 2007

Njoftim                                                                                                 [...]

BERZH miraton projektin SMI për AMF-në

12 Dhjetor 2007

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), me mbështetjen e donatorëve të Fondit të Ballkanit Perëndimor ka ndërrmarë projektin e Zhvillimit të Sistemit të Manaxhimit të Informacionit (SMI) për AMF-në. Objektivi kryesor i këtij projekti  është zhvillimi i një sistemi të përshtatshëm të manaxhimit të informacionit që do të mbështesë proceset mbikëqyrëse të AMF-së. Projekti do t’i shërbejë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 1

11 Dhjetor 2007

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 1 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 1 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Filloi nga puna sistemi GSRM

4 Dhjetor 2007

Filloi nga puna sistemi GSRM   Ç’është GSRM   GSRM[1] (Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë) është një sistem elektronik ku publikohen të dhënat mbi kuotimet dhe transaksionet e ekzekutuara çdo ditë në tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë (bono thesari dhe obligacione qeveritare) nga subjektet e liçencuara prej Autoritetit të Mbikëqyrjes  Financiare (AMF) [...]