28 Maj 2024

Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - prill 2024

Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - prill 2024

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - prill 2024 kapën vlerën 7,089 milionë lekë, ose 3.96% më shumë se në janar - prill 2023. Gjatë muajit janar - prill 2024, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 424,991  me një rritje prej 10.61% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Tregu mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 90.63% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, ndërsa sigurimet e Jetës kanë 9.31% dhe risigurimi me 0.056% .Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit vullnetar zënë 42.60% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 57.40% të totalit të tregut.

Gjatë muajit janar - prill 2024, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, arritën në rreth 2,788 milionë lekë, ose 32.27% më shumë se në periudhën  janar - prill 2023.

Dëmet e paguara bruto në sigurimin motorik për periudhën  janar - prill 2024 kapën vlerën 1,975 milionë lekë, duke pësuar një rritje me rreth 28.78% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.


Sigurimi i Detyrueshëm Motorik
Primet e sigurimit të detyrueshëm motorik, gjatë muajit janar - prill 2024 arritën rreth 4,070 milionë lekë, ose 11.93% më shumë se në periudhën  janar - prill 2023.

Produkti MTPL e brendshme, në periudhën  janar - prill 2024, pati një rritje prej 14.36% të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua edhe me një rritje të numrit të kontratave prej 13.86% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.


Produkti Karton Jeshil në periudhën  janar - prill 2024 pati një rritje prej 0.12% të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua nga një rritje të numrit të kontratave prej 18.92% krahasuar me periudhën  janar - prill 2023.

Produkti Sigurim Kufitar, në periudhën  janar - prill 2024, pati një rritje 4.52% të vëllimit të primeve të shkruara bruto krahasuar me periudhën  janar - prill 2023. Edhe numri i kontratave u rrit me 7.28%.


Sigurimi Vullnetar
Primet e sigurimit vullnetar, gjatë muajit janar - prill 2024 arritën rreth 3,020 milionë lekë, 5.15% më pak se në periudhën  janar - prill 2023. Numri i kontratave të sigurimit vullnetar u rrit me 2.31 % krahasuar me periudhën  janar - prill 2023.

Primet e sigurimit vullnetar të Jo-Jetës gjatë muajit janar - prill 2024, patën një ulje me 9.94%  kundrejt muajit janar - prill 2023.

Në portofolat e Pronës, Përgjegjësive, Garancive të cilat gjatë muajit janar - prill 2024 siguruan mbi 1,205 milionë lekë të ardhura në total, vendin e parë e zunë Zjarri dhe Dëmtime të Tjera në Pronë me rreth 66.21%, të pasuara nga sigurimi i Përgjegjësisë së Përgjithshme me 24.30% të totalit.

Në portofolin sigurimi nga Zjarri dhe Forcat e Natyrës, gjatë muajit janar - prill 2024, vihet re një ulje prej 34.55% e vëllimit të primeve të shkruara bruto të këtij portofoli dhe një rritje me 3.86% e numrit të kontratave të sigurimit, krahasuar me periudhën  janar - prill 2023.

Të ardhurat nga sigurimet e Aksidenteve dhe Shëndetit, gjatë muajit janar - prill 2024, arritën në rreth 509 milionë lekë, duke shënuar një rritje prej 20.54% në krahasim me periudhën  janar - prill 2023.

Primet nga sigurimet e Jetës gjatë muajit janar - prill 2024, arritën rreth 660 milionë lekë, ose 16.49% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.


*[1]Dëmet e Paguara Bruto


Pagesat e dëmeve gjatë muajit janar - prill 2024 u rriten me 32.27 krahasuar me janar - prill 2023. Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara bruto i përket sigurimit motorik me rreth 1,975 milionë lekë, apo 70.84% të totalit të dëmeve të paguara bruto.


Tabela më poshtë paraqet dëmin mesatar për disa nga produktet e sigurimit motorik.

Emërtimi

Vlerat (në 000 lekë)

Ndryshimi

(në %)

janar - prill

2023

2024

24/`23-1

Dëmi mesatar

MTPL e brendshme

 175

 158

(9.51)

Karton Jeshil

 595

 961

61.47

Kasko

 133

 111

(17.02)


Për çdo të interesuar, Buletini Statistikor për periudhën  janar - prill 2024, përmban pasqyra të detajuara të ndarjes së tregut të sigurimeve sipas llojit të sigurimit, sipas produkteve të sigurimit, pjesëmarrjes së shoqërive të sigurimit, etj.

Për të lexuar raportin e plotë statistikor (në versionin Excel) për janar - prill 2024, ju lutemi klikoni 
këtu.
 

 


[1]Tek dëmet e paguara janë përfshirë dhe Dëmet objekt Fond i Kompensimit raportuar nga Byroja Shqiptare e Sigurimit