Udhezim

Udhëzim nr. 63, date 27.03.2019 "Mbi zbatimin e sistemit Bonus-Malus në sigurimin MTPL e brendshme".

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 63
  Datë: 27/03/2019
 • Hyn në fuqi : 01/04/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Qëllimi i këtij Udhëzimi është përcaktimi i rregullave për implementimin e Sistemit Bonus-Malus, mekanizmi i tarifimit në sigurimin e detyrueshëm  MTPL, ku primi i zbatuar është i varur nga historiku i dëmeve/eksperienca e drejtimit të automjetit nga ana e të siguruarit.
 

   Materiali i plotë