Rregullore

Rregullore nr. 120, datë 02.10.2008 "Mbi licencimin dhe mbikëqyrjen e bursës së titujve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 120
  Datë: 02/10/2008
 • Hyn në fuqi : 02/10/2008
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Licencim dhe Monitorim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të parashikojë kushtet, kërkesat dhe proçedurat për licencimin e shoqërisë që do të veprojë si bursë titujsh dhe kushtet dhe kërkesat për rregullimin dhe mbikëqyrjen e një shoqërie që vepron si bursë titujsh.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 23, datë 19.03.2010)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordi nr. 153, datë 21.11.2012)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 173, datë 31.10.2016)

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 80, datë 24.04.2019)

 

   Materiali i plotë