Ligje

Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit"

Ndryshuar nga: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011 Qëllim i këtij ligji është [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 19/03/2009
 

Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve, tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 27/03/2008
 

Ligji nr. 9572, datë 03.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" (NDRYSHUAR)

Qëllimi i këtij ligji është krijimi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, si institucioni i vetëm kompetent për [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 10/08/2006