Akte Nënligjore

Raporti Evropian i Aksidenteve

Bazuar në Ligjin nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, drejtuesit e mjeteve të përfshirë në aksident rrugor për dëmet ndaj pronës me vlerë deri në 30.000 lekë, nëse bien dakord, duhet të plotësojnë, të nënshkruajnë dhe të shkëmbejnë “Raportin Evropian të Aksidenteve”. Nëse nuk bien dakord, duhet të marrin procesverbalin e konstatimit të shkeljes nga Policia Rrugore.Rregullore nr. 26, datë 23.02.2011 “Mbi funksionimin e sistemit të raportimit AMF In-Reg”

Kjo rregullore ka për objekt organizimin, funksionimin dhe përcaktimin e procedurave të sistemit të raportimit AMF In-Reg. (Ndryshuar [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr. 25, datë 23.02.2011 "Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit"

Kjo Rregullore ka për qëllim të rregullojë përmbajtjen, shpeshtësinë, afatet dhe formën e pasqyrave financiare [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr.24, datë 23.02.2011 “Mbi ndarjen e veprimtarive të shoqërisë administruese të fondit të pensionit vullnetar”

Kjo rregullore përcakton kriteret dhe standardet për ndarjen e veprimtarisë së administrimit të fondit të pensionit, nga [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr. 2, datë 13.01.2011 “Për përmbajtjen e kontratës dhe të prospektit të fondit të pensionit”

Kjo rregullore përcakton rregulla më të hollësishme të përmbajtjes të kontratës dhe prospektit të fondit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 1, datë 13.01.2011 “Për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve”

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë llojet e funksioneve, rregullat dhe procedurat për delegim të funksioneve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010 "Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar"

Kjo rregullore përcakton mënyrat kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit në llogarinë e anëtarit të fondit të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 125, datë 07.12.2010 “Për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar”

Objekti i rregullores është përcaktimi i kufirit dhe mënyrës së zbatimit të penalitetit në rast të tërheqjes [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 124, datë 7.12.2010 “Mbi afatet, kushtet dhe procedurat për autorizim të bankave si kujdestarë të obligacioneve”

Kjo rregullore përcakton: a) afatet kohore, kushtet dhe procedurat për autorizimin e kujdestarëve të obligacioneve të shoqërive [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 113, datë 18.11.2010 "Për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve"

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave të organizimit të testimit të administratorëve të shoqërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 18/11/2010
 

Rregullore nr. 21, datë 19.03.2010 "Mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rregullat e trajtimit të dëmeve të kartonit jeshil"

Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat mbi administrimin e Fondit të Garancisë së Kartonit Jeshil për [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 19/03/2010