Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Janar 2019

Ditën e enjte, datë 31.01.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi riemërimin e administratorit të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” [...]

Shpallje e Rezultatit të Testimit për Vlerësues Dëmesh në Sigurime

17 Janar 2019

Në zbatim të nenit 227, pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 12, pika 4 e Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”, si dhe kryerjen e testimit të njohurive, Komisioni [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Dhjetor 2018

Në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Fondit të Kompensimit për vitin 2019; Miratimin e udhëzimit “Për mbikëqyrjen e grupit të sigurimit”; Miratimin e një ndryshimi në Rregulloren nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin [...]

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

31 Dhjetor 2018

Në zbatim të nenit 11, të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesve të dëmeve në sigurime”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 8 janar 2019, ora 13.00 për vlerësues dëmesh në sigurime është si më [...]

INVESTITORË KUJDES: Ndaj aktivitetit të shoqërisë me emrin Fortrade

28 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) paralajmëron investitorët për rrezikun ndaj shërbimeve të shoqërisë që operon me emrin Fortrade nëpërmjet adresës së internetit https://www.fortrade.com. Mbështetur në Ligjin nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt” dhe Vendimin nr. 55 datë 30.03.2011 [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 120, dhjetor 2018

27 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 120, dhjetor 2018, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 120 klikoni këtu.  

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-nëntor 2018

26 Dhjetor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-nëntor 2018 kapën vlerën mbi 15,149 milionë lekë, ose 6.02% më shumë se në periudhën janar-nëntor 2017. Gjatë periudhës janar-nëntor 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,174,224 me një rritje prej 5.62% [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Dhjetor 2018

Ditën e premte, datë 28.12.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e testimit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”; Projekt [...]

AMF këshillon qytetarët për policat kufitare

21 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare këshillon qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë me automjetet e tyre me targa të huaja të presin policat kufitare vetëm në pika të autorizuara dhe nga agjentë të licencuar. Në çdo pikë të kalimit të kufirit në Shqipëri gjenden agjentë të shoqërive [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

20 Dhjetor 2018

Në mbledhjen e datës 20 dhjetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Marrjen e masave administrative ndaj shoqërive të sigurimit; Licencimin e shoqërisë “ABI Broker Sigurimesh” sh.a., për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jetës dhe të Jo-Jetës;  Miratimin [...]