Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

3 Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 31 gusht 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e rregullores së monitorimit dhe mbikëqyrjes në Bursën Shqiptare të Titujve; Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të “Credins Invest” sh.a.-shoqëri administruese e fondeve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Gusht 2018

Ditën e premte, datë 31.08.2018, ora 10:45, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën e pasqyrave [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.06.2018

27 Gusht 2018

Gjatë periudhës 30.06.2018, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-korrik 2018

24 Gusht 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-korrik  2018 kapën vlerën mbi 9,425 milionë lekë, ose 6.28% më shumë se në periudhën janar-korrik  2017. Gjatë periudhës janar-korrik  2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 697,059 me një rritje prej 7.72% [...]

Autoriteti njofton qytetarët ti drejtohen Byrosë Shqiptare të Sigurimit për t’u informuar mbi dosjet e tyre, objekt i Fondit të Kompensimit

24 Gusht 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) i ka kërkuar në vazhdimësi Byrosë Shqiptare të Sigurimit (BSHS) shpërndarjen e dosjeve për praktikat e miratuara, të papaguara, të cilat kanë vendim gjyqësor të formës së prerë, objekt i Fondit të Kompensimit. Autoriteti njofton qytetarët që kanë problematika [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2018

16 Gusht 2018

Gjatë gjashtëmujorit 2018, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.06.2018 tregon një total asetesh neto prej 2,007.39 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 279.85 milionë lekë (16.20%) krahasuar me 31.12.2017. E [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare këshillon qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë me automjetet e tyre me targa të huaja të bëjnë kujdes në pajisjen me policat kufitare

9 Gusht 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare këshillon qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë me automjetet e tyre me targa të huaja të presin policat kufitare vetëm në pika të autorizuara dhe nga agjentë të licencuar. Elementët e sigurisë që duhet të ketë Polica Kufitare janë:   Numri i serisë [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 116, korrik 2018

8 Gusht 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 116, korrik 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 116 klikoni [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Korrik 2018

Në mbledhjen e datës 30 korrik 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së brokerimit “Eurobroker” sh.a.; Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së brokerimit “3BBroker” sh.a.; Miratimin e ndryshimit të [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

30 Korrik 2018

Në zbatim të nenit 12, të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”, Komisioni i  Posaçëm për shqyrimin e ankesës për rezultatin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime, i krijuar në bazë të [...]