Media: Njoftime

Workshop për kriptomonedhat dhe efektet e tyre

7 Mars 2019

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin (UNODC) organizoi në 5-6 mars 2019 në Tiranë një workshop në lidhje me kriptomonedhat dhe rrezikun e përdorimit të tyre për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në këtë workshop ishin pjesëmarrës përfaqësues të Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 121, janar-shkurt 2019

6 Mars 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 121, janar-shkurt 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 121 klikoni [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

4 Mars 2019

Në mbledhjen e datës 4 mars 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018; Refuzimin e miratimit paraprak të licencës [...]

AMF organizon praktikat mësimore të mbi 300 studentëve në Autoritet dhe në shoqëritë e tregjeve financiare nën mbikëqyrje

27 Shkurt 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka vendosur të përfshihet për herë të parë në procesin e organizimit dhe koordinimit të praktikave mësimore të studentëve pranë shoqërive që veprojnë në tregjet nën mbikëqyrjen e tij. Autoriteti i ka kërkuar kompanive që veprojnë në tregun e sigurimeve, [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Shkurt 2019

Ditën e hënë, datë 04.03.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k. [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për janar 2019

26 Shkurt 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për janar 2019 kapën vlerën mbi 1,254 milionë lekë, ose 0.23% më pak se në janar 2018. Gjatë janarit 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 92,169 me një rritje prej 4.07% krahasuar me janar 2018. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2018

22 Shkurt 2019

Gjatë vitit 2018, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2018 tregon një total asetesh neto prej 2,289.10 milionë lekë (18.54 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 561.56 milionë lekë (32.51%) krahasuar me 31.12.2017. [...]

Fillon funksionimin Platforma Online për ankesat e qytetarëve

19 Shkurt 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, duke nisur nga data 18 shkurt 2019, ka filluar zbatimin e një regjistri të ri, si një platformë për depozitimin e ankesave të konsumatorëve. Platforma online e ankesave të qytetarëve krijon mundësinë për çdo konsumator dhe individ të depozitojë problematikën e tij për veprime [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

18 Shkurt 2019

Në mbledhjen e datës 15 shkurt 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 9, datë 25.02016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre”; Miratimin e disa ndryshimeve në [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2018

14 Shkurt 2019

Gjatë vitit 2018, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins [...]