Media: Njoftime

Për zhvillimin e testimit për njohuritë në fushën e titujve

5 Dhjetor 2018

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 18 dhjetor 2018, në [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Nentor 2018

Në mbledhjen e datës 26 nëntor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e buxhetit të AMF-së, për vitin 2019; Miratimin e disa ndryshimeve në buxhetin e vitit 2018 të AMF-së; Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për krijimin, investimin dhe përdorimin e fondit të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-tetor 2018

23 Nentor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-tetor 2018 kapën vlerën mbi 13,747 milionë lekë, ose 5.13% më shumë se në periudhën janar-tetor  2017. Gjatë periudhës janar-tetor 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,068,456 me një rritje prej 5.02% krahasuar [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2018

23 Nentor 2018

Gjatë nëntëmujorit 2018, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2018 tregon një total asetesh neto prej 2,177.03 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 449.49 milionë lekë (26.02%) krahasuar me 31.12.2017. [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e sigurimeve

22 Nentor 2018

Në bazë të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar për organizimin e trajnimit për broker në sigurime, si më poshtë: Trajnim për kualifikim profesional në vazhdimësi [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

21 Nentor 2018

Ditën e hënë, datë 26.11.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e buxhetit të AMF-së për vitin 2019”;                                            [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30/09/2018

16 Nentor 2018

  Gjatë periudhës 30.09.2018, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”. Fondi [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

13 Nentor 2018

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, e ndryshuar, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, shpall rezultatet e testimit të datës 05.11.2018. Komisioni [...]

AMF, pranë studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës për rritjen e edukimit financiar

13 Nentor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e martë, më datë 13 nëntor 2018, ora 10:30, një leksion të hapur me studentë të Fakultetit të Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 118, tetor 2018

6 Nentor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 118, tetor 2018, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 118 klikoni këtu.