Media: Njoftime

Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-tetor 2020

27 Nentor 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-tetor 2020 kapën vlerën mbi 13,513 milionë lekë, ose 5.43% më pak se në periudhën janar-tetor 2019. Gjatë periudhës janar-tetor 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 785,393 me një ulje prej 28.93% krahasuar me periudhën [...]

Zhvillimet e tregut të pensioneve private vullnetare, 30.09.2020

24 Nentor 2020

Gjatë periudhës janar-shtator 2020, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2020 tregon një total asetesh neto prej 3,440.46 milionë lekë (27.73 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 536.39 milionë lekë [...]

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive administruese të fondeve dhe depozitarëve në Republikën e Shqipërisë”

20 Nentor 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren “Për funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive administruese të fondeve dhe depozitarëve në Republikën e Shqipërisë”.   Projektrregullorja [...]

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për formën dhe procedurën e regjistrimit të akt-ofertës për emetimin e obligacioneve”

16 Nentor 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”, ka hartuar projektrregulloren “Për formën dhe procedurën e regjistrimit të akt-ofertës për emetimin e obligacioneve”.  Projektrregullorja dhe shtojcat përkatëse publikohen në faqen zyrtare të Autoritetit, [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

12 Nentor 2020

Në mbledhjen e datës 12 nëntor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe buxhetit afatmesëm 2021-2023, të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Autoritetit [...]

Zhvillimet e tregut të fondeve të investimeve, 30.09.2020

10 Nentor 2020

Gjatë periudhës janar-shtator 2020, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre gjashtë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, “Raiffeisen Invest Euro” dhe “Raiffeisen Vizion” të administruara nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Nentor 2020

Ditën e enjte, datë 12.11.2020, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi ecurinë e planit të veprimit në zbatim të Rezolutës së Kuvendit të [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr. 137, tetor 2020

5 Nentor 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare publikon periodikun nr. 137, tetor 2020, në faqen zyrtare të internetit. Ky botim ju njeh me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF-së, si edhe përfshin informacione në funksion të njohjes së konsumatorëve dhe investitorëve me tregjet nën mbikëqyrje. Për të [...]

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Mbi pezullimin, mbylljen, marrjen në administrim dhe likuidimin” bazuar në Ligjin “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”

31 Tetor 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren “Mbi pezullimin, mbylljen, marrjen në administrim dhe likuidimin e shoqërive administruese të fondeve, depozitarëve dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike, si [...]

Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shtator 2020

26 Tetor 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-shtator 2020 kapën vlerën mbi 11,999 milionë lekë, ose 6.54% më pak se në periudhën janar-shtator 2019. Gjatë periudhës janar-shtator 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 693,507 me një ulje prej 30.10% krahasuar me periudhën [...]