Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Mars 2019

Ditën e mërkurë, datë 27.03.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi disa shtesa dhe ndryshime në Manualin e Mbikëqyrjes për Parandalimin e Pastrimit të Parave”; Projektrregullore [...]

AMF do të organizojë Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar”

13 Mars 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë në datën 23 maj 2019 Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar”. Kjo konferencë synon të nxisë më tej diskutimet për zhvillimin e tregut të sigurimeve, kapitaleve dhe pensioneve private vullnetare duke i lidhur ato edhe me rëndësinë e edukimit [...]

Autoriteti fton dhënien e opinioneve mbi ndryshimet në Rregulloren “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”

11 Mars 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka hartuar disa ndryshime të cilat përmirësojnë tabelën aktuale të Rregullores nr. 53, datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”. Për të eliminuar interpretimet e ndryshme lidhur me procedurat [...]

Udhëzues në kuadër të luftës ndaj pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

8 Mars 2019

Task-Forca për Veprimet Financiare (Financial Action Task Force, FATF), në kuadër të luftës ndaj pastrimit të parave ka publikuar dy udhëzues për t’u përdorur nga shoqëritë e tregut të sigurimeve të Jetës dhe ato të kapitaleve. Udhëzuesit synojnë të mbështesin aktorët e tregut për marrjen [...]

Trajnim për broker në tregun e sigurimeve

8 Mars 2019

Në bazë të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton të gjithë personat e interesuar për organizimin e trajnimit për broker në sigurime, si më poshtë: Trajnim për kualifikim profesional bazë për [...]

Workshop për kriptomonedhat dhe efektet e tyre

7 Mars 2019

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin (UNODC) organizoi në 5-6 mars 2019 në Tiranë një workshop në lidhje me kriptomonedhat dhe rrezikun e përdorimit të tyre për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në këtë workshop ishin pjesëmarrës përfaqësues të Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 121, janar-shkurt 2019

6 Mars 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 121, janar-shkurt 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 121 klikoni [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

4 Mars 2019

Në mbledhjen e datës 4 mars 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin financiar që mbyllet në 31.12.2018; Refuzimin e miratimit paraprak të licencës [...]

AMF organizon praktikat mësimore të mbi 300 studentëve në Autoritet dhe në shoqëritë e tregjeve financiare nën mbikëqyrje

27 Shkurt 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka vendosur të përfshihet për herë të parë në procesin e organizimit dhe koordinimit të praktikave mësimore të studentëve pranë shoqërive që veprojnë në tregjet nën mbikëqyrjen e tij. Autoriteti i ka kërkuar kompanive që veprojnë në tregun e sigurimeve, [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Shkurt 2019

Ditën e hënë, datë 04.03.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e shoqërisë audituese “Lireng Auditing” sh.p.k. [...]