Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2018

29 Janar 2019

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2018 u dominua në masën 70.60% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 29.40% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 87.80% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2018

25 Janar 2019

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2018 Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për vitin 2018 kapën vlerën mbi 16,921 milionë lekë, ose 4.49% më shumë se në vitin 2017. Gjatë vitit 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,309,143 me një rritje prej [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Janar 2019

Ditën e enjte, datë 31.01.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi riemërimin e administratorit të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” [...]

Shpallje e Rezultatit të Testimit për Vlerësues Dëmesh në Sigurime

17 Janar 2019

Në zbatim të nenit 227, pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 12, pika 4 e Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”, si dhe kryerjen e testimit të njohurive, Komisioni [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Dhjetor 2018

Në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Fondit të Kompensimit për vitin 2019; Miratimin e udhëzimit “Për mbikëqyrjen e grupit të sigurimit”; Miratimin e një ndryshimi në Rregulloren nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin [...]

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

31 Dhjetor 2018

Në zbatim të nenit 11, të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesve të dëmeve në sigurime”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 8 janar 2019, ora 13.00 për vlerësues dëmesh në sigurime është si më [...]

INVESTITORË KUJDES: Ndaj aktivitetit të shoqërisë me emrin Fortrade

28 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) paralajmëron investitorët për rrezikun ndaj shërbimeve të shoqërisë që operon me emrin Fortrade nëpërmjet adresës së internetit https://www.fortrade.com. Mbështetur në Ligjin nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt” dhe Vendimin nr. 55 datë 30.03.2011 [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 120, dhjetor 2018

27 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 120, dhjetor 2018, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 120 klikoni këtu.  

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-nëntor 2018

26 Dhjetor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-nëntor 2018 kapën vlerën mbi 15,149 milionë lekë, ose 6.02% më shumë se në periudhën janar-nëntor 2017. Gjatë periudhës janar-nëntor 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,174,224 me një rritje prej 5.62% [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Dhjetor 2018

Ditën e premte, datë 28.12.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e testimit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”; Projekt [...]