Media: Njoftime

Workshop për krijimin e Depozitarit Qendror të Letrave me Vlerë në Shqipëri

27 Korrik 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi në datat 25 dhe 26 Korrik 2018 një workshop me përfaqësues të shoqërive të tregut të kapitalit dhe autoritetet rregullatore në vend në lidhje me mundësinë e krijimit të Depozitarit Qendror në Shqipëri. Workshop-i u organizua në kuadër të projektit “Studimi [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-qershor 2018

25 Korrik 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-qershor 2018 kapën vlerën mbi 7,707 milionë lekë, ose 3.93% më shumë se në periudhën janar-qershor 2017. Gjatë periudhës janar-qershor 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 570,783 me një rritje prej 8.33% krahasuar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Korrik 2018

Ditën e hënë, datë 30.07.2018, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të shoqërive të sigurimit për periudhën 31.03.2018; Informacion [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

18 Korrik 2018

Në mbledhjen e datës 18 korrik 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e zj. Anila Hoxha në pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit.  

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2018

13 Korrik 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2018 u dominua në masën 90.60% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 9.40% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 92.51% e të gjitha transaksioneve [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

11 Korrik 2018

Në zbatim të nenit 227, pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 12, pika 4 e Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”, si dhe kryerjen e testimit të njohurive, Komisioni [...]

Qytetarët i besojnë më shumë AMF-së në zgjidhjen e problematikave të tyre

11 Korrik 2018

Qytetarët i janë drejtuar gjithnjë e më shumë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për zgjidhjen e problematikave të tyre në lidhje me tregjet nën mbikëqyrje. Në 6-mujorin e parë të vitit 2018 u shënua një rritje e numrit të problematikave që konsumatorët i kanë paraqitur AMF-së për [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 115, qershor 2018

9 Korrik 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 115, qershor 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 115 klikoni [...]

Edukimi financiar i shërben investimeve të sigurta

27 Qershor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare paralajmëron investitorët të tregojnë shumë kujdes përpara se të ndërmarrin investime në monedha virtuale me ofertë fillestare (ICO). AMF publikon një material shpjegues me informacione edukative për të treguar kujdes në investimet në këto platforma virtuale. AMF kujton investitorët [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-maj 2018

26 Qershor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-maj 2018 kapën vlerën mbi 6,277 milionë lekë, ose 3.01% më shumë se në periudhën janar-maj 2017. Gjatë periudhës janar-maj 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 462,260 me një rritje prej 7.30% krahasuar me periudhën [...]