Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

11 Shkurt 2019

Ditën e premte, datë 15.02.2019, ora 11:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 9, datë 25.01.2016 “Mbi bazat dhe [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Janar 2019

Në mbledhjen e datës 31 janar 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e riemërimit të administratorit të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.; Miratimin e riemërimit të administratorit të shoqërisë “Eurosig” sh.a.; Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë [...]

Programi vjetor i aktiviteteve të formimit profesional për vitin 2019

31 Janar 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizon trajnime për “Kualifikim profesional bazë” për të gjithë individët, të cilët dëshirojnë të licencohen për herë të parë në një nga profesionet e tregjeve nën mbikëqyrje, si dhe trajnime për “Kualifikim profesional në vazhdimësi” [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2018

29 Janar 2019

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2018 u dominua në masën 70.60% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 29.40% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 87.80% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2018

25 Janar 2019

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2018 Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për vitin 2018 kapën vlerën mbi 16,921 milionë lekë, ose 4.49% më shumë se në vitin 2017. Gjatë vitit 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,309,143 me një rritje prej [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Janar 2019

Ditën e enjte, datë 31.01.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi riemërimin e administratorit të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” [...]

Shpallje e Rezultatit të Testimit për Vlerësues Dëmesh në Sigurime

17 Janar 2019

Në zbatim të nenit 227, pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 12, pika 4 e Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”, si dhe kryerjen e testimit të njohurive, Komisioni [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Dhjetor 2018

Në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Fondit të Kompensimit për vitin 2019; Miratimin e udhëzimit “Për mbikëqyrjen e grupit të sigurimit”; Miratimin e një ndryshimi në Rregulloren nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin [...]

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

31 Dhjetor 2018

Në zbatim të nenit 11, të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesve të dëmeve në sigurime”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 8 janar 2019, ora 13.00 për vlerësues dëmesh në sigurime është si më [...]

INVESTITORË KUJDES: Ndaj aktivitetit të shoqërisë me emrin Fortrade

28 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) paralajmëron investitorët për rrezikun ndaj shërbimeve të shoqërisë që operon me emrin Fortrade nëpërmjet adresës së internetit https://www.fortrade.com. Mbështetur në Ligjin nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt” dhe Vendimin nr. 55 datë 30.03.2011 [...]