Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Tetor 2018

Në mbledhjen e datës 31 tetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar “Sigal”; Miratimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të shoqërisë administruese të fondit të pensioneve “Sigal Life [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

30 Tetor 2018

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” e ndryshuar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shtator 2018

26 Tetor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-shtator 2018 kapën vlerën mbi 12,460 milionë lekë, ose 3.61% më shumë se në periudhën janar-shtator  2017. Gjatë periudhës janar-shtator 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 955,620 me një rritje prej 5.34% krahasuar [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2018

26 Tetor 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2018 u dominua në masën 85.94% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 14.06% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 91.37% e të gjitha transaksioneve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Tetor 2018

Ditën e mërkurë, datë 31.10.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar [...]

Paralajmërim mbi riskun e investimit në instrumentin “Kontratë për Diferencë” (CFD)

16 Tetor 2018

Në kuadrin e mbrojtjes së investitorit dhe edukimit financiar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tërheq vëmendjen në lidhje me investimin në instrumentin “Kontratë për Diferencë” (CFD) për shkak të rrezikut që mbart ky lloj produkti. Instrumentet financiarë CFD ofrohen kryesisht nëpërmjet platformave online. [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

12 Tetor 2018

Në zbatim të nenit  227, pika 3-4, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” si dhe nenit 7, pika 3, të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 "Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në [...]

AMF, marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Kanadez të Teknologjisë për edukimin financiar dhe formimin e studentëve

11 Tetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot, më datë 11 tetor 2018, një takim me përfaqësues të Institutit Kanadez të Teknologjisë (ICT), i cili u pasua nga nënshkrimi i një marrëveshjeje bashkëpunimi. Të pranishëm në takim ishin Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi dhe [...]

Java Botërore e Investitorëve 2018 - Edukimi dhe mbrojtja e investitorëve në krye të axhendës së IOSCO-s dhe AMF-së si anëtare e saj

8 Tetor 2018

Të dielën, në 7 tetor anëtarët e Organizatës Ndërkombëtare të Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO) mbyllën javën e dytë botërore të investitorëve (WIW), por iniciativat e tyre për edukimin dhe mbrojtjen e investitorëve do të vazhdojnë të shtrihen edhe përtej kësaj jave globale [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

5 Tetor 2018

Në mbledhjen e datës 5 tetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërive audituese të pasqyrave financiare të vitit 2018, për shoqëritë e sigurimit; Riemërimin e administratorit të shoqërisë së brokerimit “3BBroker”.