Media: Njoftime

Programi kombëtar i praktikave të punës, thirrja V - AMF përfshihet në këtë program

11 Shkurt 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare përfshihet në “Programin Kombëtar të Praktikave të Punës”, në koordinim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në funksion të aftësimit të studentëve dhe përgatitjes së tyre për tregun e punës. Më poshtë gjeni njoftimin e Ministrisë [...]

AMF ndërton regjistrin elektronik online të dëmeve TPL në shërbim të transparencës me qytetarët

11 Shkurt 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka ndërtuar regjistrin online të integruar për të gjitha dëmet e ndodhura për policat e sigurimeve motorike TPL. Ky regjistër online u mundëson qytetarëve një numër identifikimi unik, që ata të ndjekin procedurën e pagesës së dëmit të tyre. Qytetarët e siguruar me [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2019

10 Shkurt 2020

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2019 u dominua në masën 53,92% në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe 46.08% nga transaksionet në instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 87.42% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave [...]

AMF përfshihet në “Programin Kombëtar të Praktikave të Punës”

30 Janar 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare përfshihet në “Programin Kombëtar të Praktikave të Punës”, në koordinim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në funksion të aftësimit të studentëve dhe përgatitjes së tyre për tregun e punës. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit, [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2019

28 Janar 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për vitin 2019 kapën vlerën mbi 17,618 milionë lekë, ose 4.11% më shumë se në vitin 2018. Gjatë vitit 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,350,075 me një rritje 3.18% krahasuar me vitin  2018. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar [...]

AMF fillon anketimin për njohuritë financiare të publikut për tregjet financiare jobankare

27 Janar 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka filluar një anketim të gjerë të popullsisë në vend për njohuritë mbi tregjet financiare jobankare dhe menaxhimin e financave personale. Anketimi do të shërbejë si bazë për përditësimin e strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit dhe investitorit për tregjet [...]

Programi i trajnimeve për vitin 2020

24 Janar 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizon trajnime për formim profesional për të gjithë individët të cilët dëshirojnë të ushtrojnë veprimtarinë në tregjet nën mbikëqyrjen e Autoritetit duke kontribuar kështu në rritjen e kapaciteteve profesionale të tyre bazuar edhe në praktikat më të [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2019

24 Janar 2020

Gjatë vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Janar 2020

Në mbledhjen e datës 22 janar 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloren nr. 127, datë 06.10.2011 “Për përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve”; Miratimin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

16 Janar 2020

Ditën e mërkurë, datë 22.01.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi disa ndryshime në Rregulloren nr. 127, datë 06.10.2011 “Për [...]