Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.03.2018

11 Maj 2018

Gjatë periudhës 31.03.2018, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

11 Maj 2018

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime",  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë [...]

AMF publikon projektligjin e ri "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

11 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka depozituar në Ministrinë e Financave projektligjin e ri “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. Ndryshimet e realizuara në këtë projektligj kanë ardhur si pjesë e një procesi të gjerë konsultues me aktorët e tregut dhe me asistencën e ekspertëve të [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Maj 2018

Në mbledhjen e datës 7 maj 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së brokerimit “Suntrust Broker” sh.a.; Miratimin e prospektit të emetuesit, shoqëria “DIGITALB” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

2 Maj 2018

Ditën e hënë, datë 7 maj 2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

27 Prill 2018

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” e ndryshuar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-mars 2018

26 Prill 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-mars 2018 kapën vlerën mbi 3,552 milionë lekë, ose 2.53% më shumë se në periudhën janar-mars 2017. Gjatë periudhës janar-mars 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 261,173 me një rritje prej 5.54% krahasuar me periudhën [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2018

25 Prill 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2018 u dominua në masën 90.77% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 9.23% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 94.35% e të gjitha transaksioneve [...]

Miratohet Strategjia “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”

24 Prill 2018

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar Strategjinë “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”. Kjo Strategji pasqyron analizën, vlerësimin dhe jep rekomandime për tregjet financiare jobankare. Strategjia vendos edhe elementët prioritarë të zhvillimeve të ardhshme:   Zhvillimin [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Prill 2018

Në mbledhjen e datës 23 prill 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:   Miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017; Miratimin e pasqyrave financiare të audituara të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017; Miratimin e strategjisë [...]